repis

REPIS-enviroslužba roka 2011

 

Mapa úspešne zrealizovaných projektov

 

Vyhľadávanie

 

 

Registrácia

Tento informačný portál Vám ponúka možnosť registrácie.

AKTUALITY

Kancelárie REPIS ukončujú svoju činnosť k 31.12.2013. Ďakujeme všetkým žiadateľom, potenciálnym žiadateľom, prijímateľom i širokej verejnosti za využívanie našich služieb.

Informácie k Operačnému programu Životné prostredie nájdete na www.opzp.sk. Otázky potenciálnych žiadateľov je možné posielať od 1.1.2014 na Ministerstvo životného prostredia SR na emailovú adresu opc@enviro.gov.sk.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie (OPŽP) v spolupráci so zástupcami Regionálnych environmentálnych poradenských a informačných stredísk (REPIS) Slovenskej agentúry životného prostredia zorganizovalo dňa 10.12. 2013 výročnú konferenciu s názvom „Operačný program Životné prostredie a výsledky jeho realizácie v roku 2013“, ktorá sa konala v priestoroch Hotela SOREA REGIA v Bratislave. Konferenciu otvorili úvodnými slovami generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Martin Húska a vedúci komunikačného oddelenia Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike, Peter Zsapka. Na výročnej konferencii bol prezentovaný stav implementácie Operačného programu Životné prostredie v roku 2013 a jeho výsledky, ktoré priblížili zástupcovia prijímateľov formou prezentácií svojich úspešne realizovaných projektov podporených z OPŽP. Účastníci konferencie mali možnosť zapojiť sa do diskusie so samotnými prednášajúcimi ako aj so zástupcami RO pre OPŽP, diskutovalo sa na rôzne témy spojené s implementáciou projektov, konkrétnymi problémami pri implementácii a taktiež na tému nasledujúceho programovacieho obdobia 2014 – 2020 a pripravovaného Operačného programu Kvalita životného prostredia.
fotogaléria

dátum: 11.12.2013

Dňa 2.12.2013 Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo VÝZVU k prioritnej osi
3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy s kódom OPŽP-PO3-13-4 pre operačný cieľ
3.1 Ochrana ovzdušia.

dátum: 2.12.2013

Kancelárie REPIS si Vás dovoľujú pozvať na semináre pre prijímateľov pomoci, ktorých cieľom je prispieť k úspešnej implementácii projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie.

11.12.2013 v Košiciach
16.12.2013 v Bratislave
viac informácií 

dátum: 2.12.2013

Dňa 20.11.2013 Ministerstvo životného prostredia SR aktualizovalo harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom OPŽP pre rok 2013 (aktualizácia č. 2).

dátum: 21.11.2013

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie Vás pozýva na výročnú konferenciu „Operačný program Životné prostredie a výsledky jeho realizácie v roku 2013“, zameranú na prezentáciu stavu implementácie OP ŽP a jeho výsledkov prostredníctvom príkladov zrealizovaných projektov v oblastiach podpory environmentálnej infraštruktúry a zlepšovania stavu životného prostredia na Slovensku.

10.12.2013 v Bratislave, Hotel SOREA Regia
viac informácií 

dátum: 15.11.2013

Dňa 30.9.2013 Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo VÝZVU k prioritnej osi
1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd s kódom OPŽP-PO1-13-2 pre operačný cieľ
1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd.

dátum: 30.9.2013

Kancelárie REPIS si Vás dovoľujú pozvať na semináre pre prijímateľov pomoci, ktorých cieľom je prispieť k úspešnej implementácii projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie.

24.9.2013 v Banskej Bystrici
25.9.2013 v Košiciach
viac informácií 

dátum: 16.9.2013

Pozývame Vás na 1. ročník konferencie e+ "Efektívne zhodnocovanie komunálnych odpadov", ktorú organizuje spoločnosť EKOS PLUS, s.r.o. pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR v spolupráci s Kanceláriou veľvyslanectva Kanady.
Pozvánka

dátum: 11.9.2013

Prezentácia Operačného programu Životné prostredie na výstave AGROKOMPLEX 2013

V dňoch od 22. – 25. augusta 2013 sa v Nitre na výstavisku Agrokomplex výstavisko Nitra š.p. uskutočnila 40. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex.
Na výstave mala zastúpenie aj Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) prostredníctvom siete Regionálnych environmentálnych poradenských a informačných stredísk (REPIS). V Informačnom stánku pracovníci kancelárií REPIS priblížili širokej verejnosti zameranie Operačného programu Životné prostredie formou individuálnych konzultácií a poskytli záujemcom propagačné a informačné materiály. Stánok mohli navštíviť aj návštevníci výstavy s konkrétnymi projektovými zámermi z oblasti životného prostredia a prítomní pracovníci REPIS boli pripravení poskytovať konzultácie k týmto zámerom.
Počas výstavy navštívilo stánok a skonzultovalo svoje otázky 283 návštevníkov, ktorým bolo zodpovedané na ich otázky týkajúce sa životného prostredia. Z tohto počtu bolo 82 otázok smerovaných na všeobecné informácie o štrukturálnych fondoch, možnostiach Operačného programu Životné prostredie, implementácii projektov OPŽP, harmonograme výziev a jeho aktualizácii, ako aj o pripravovaných podujatiach a možnosti konzultácií projektových zámerov priamo v kanceláriách REPIS. Zo strany návštevníkov bol prejavený aj záujem o nové pripravované programové obdobie 2014 - 2020. Okrem všeobecných informácií bolo 201 konzultácií venovaných jednotlivým operačným cieľom OP Životné prostredie. Najväčší záujem bol o oblasť odpadového hospodárstva, najmä návštevníkov zaujímali možnosti riešenia projektov zameraných na zhodnocovanie odpadov, riešenie problémov nelegálnych skládok, ale aj separovanie odpadov a energetické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Tiež sa návštevníci zaujímali aj o možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie ako je biomasa, solárna energia, zatepľovanie budov, využívanie geotermálnej energie. Záujem bol aj o informácie k budovaniu vodovodov a kanalizácií v obciach. Bez povšimnutia nezostala ani problematika ochrany prírody a krajiny, vyhlásené chránené územia NATURA 2000 ako aj problémy tykajúce sa ochrany povrchových a podzemných vôd a protipovodňové opatrenia.

fotogaléria 

dátum: 2.9.2013

Dňa 22.8.2013 Ministerstvo životného prostredia SR vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-13-1. Cieľom Usmernenia je upraviť dátum uzavretia výzvy na 9.9.2013, navýšiť indikatívnu výšku finančných prostriedkov pre výzvu, formálne úpravy vybraných vzorov príloh žiadosti o NFP, upraviť a spresniť "Príručku pre žiadateľa o NFP" a upraviť znenie "Definície oprávnených výdavkov".

dátum: 23.8.2013

Operačný program Životné prostredie na výstave AGROKOMPLEX v Nitre, 22. - 25. augusta 2013
viac informácií 

dátum: 5.8.2013

Dňa 31.7.2013 Ministerstvo životného prostredia SR vydalo Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-12-1. Cieľom Usmernenia je upraviť dátum uzavretia výzvy na 30.8.2013, upraviť vybrané prílohy žiadosti o NFP, upraviť znenie vysvetliviek k povinným prílohám v "Príručke pre žiadateľa o NFP" a upraviť znenie "Definície oprávnených výdavkov".

dátum: 31.7.2013

Dňa 31.7.2013 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom OPŽP pre rok 2013 (aktualizácia č. 1).

dátum: 31.7.2013

Dňa 29.7.2013 Ministerstvo životného prostredia SR vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-13-1. Cieľom Usmernenia je upraviť dátum uzavretia výzvy na 13.8.2013, upraviť vybrané prílohy žiadosti o NFP, upraviť znenie vysvetliviek k povinným prílohám v "Príručke pre žiadateľa o NFP" a upraviť znenie "Definície oprávnených výdavkov".

dátum: 29.7.2013

Dňa 17.7.2013 Ministerstvo životného prostredia SR vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-13-2-LSKxP. Cieľom Usmernenia je upraviť dátum uzavretia výzvy na 1.8.2013, upraviť vybrané prílohy žiadosti o NFP, upraviť znenie vysvetliviek k povinným prílohám v "Príručke pre žiadateľa o NFP" a upraviť znenie "Definície oprávnených výdavkov".

dátum: 18.7.2013

Kancelárie REPIS v spolupráci s Regionálnymi kanceláriami Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity si Vás dovoľujú pozvať na semináre k aktuálnej výzve Operačného programu Životné prostredie vyhlásenej v rámci Prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo:
Operačný cieľ 4.1: Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
Operačný cieľ 4.2: Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu ( kód výzvy: OPŽP-PO4-13-2-LSKxP )

24.6.2013 v Banskej Bystrici
25.6.2013 v Prešove

viac informácií        

dátum: 18.6.2013

Informačný stánok OP ŽP na konferencii "Životné prostredie miest krajín V4"

6. júna 2013 sa v Žiline konala medzinárodná konferencia "Životné prostredie miest krajín V4". Jej hlavným cieľom je vytvorenie skupiny odborníkov, inštitúcií a predstaviteľov samospráv krajín V4 pre prezentáciu názorov, aktivít miest a odporučení pre hlavných aktérov strategického plánovania a environmentálneho manažmentu miest krajín V4. Zámerom je uviesť do praxe poznatky o životnom prostredí získané na odbornej báze.
V rámci informačného stánku boli poskytované pracovníkmi kancelárií REPIS individuálne konzultácie so zameraním na Operačný program Životné prostredie a distribuované informačné a propagačné materiály.

fotogaléria 

dátum: 18.6.2013

Informačný stánok OPŽP na Dni otvorených dverí MŽP SR

1. júna 2013 sa od 10.00 do 14.00 v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR konal Deň otvorených dverí. V rámci informačného stánku boli poskytované pracovníkmi kancelárií REPIS individuálne konzultácie so zameraním na Operačný program Životné prostredie, ako aj informačné a propagačné materiály.

fotogaléria 

dátum: 10.6.2013

Informačný stánok OP ŽP na 24. sneme Združenia miest a obcí Slovenska

V dňoch 28. a 29. mája 2013 sa v priestoroch Agrokomplexu v Nitre konal 24. snem Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) za účasti najvyšších predstaviteľov štátu, vlády a parlamentu, delegátov – starostov a primátorov členských miest a obcí, pozorovateľov, zástupcov partnerských združení z Maďarska a Českej republiky, ako aj starostov a primátorov z prihraničných maďarských samospráv zapojených do spoločného slovensko-maďarského projektu cezhraničnej spolupráce. V rámci informačného stánku poskytli pracovníci kancelárií REPIS individuálne konzultácie účastníkom snemu, priblížili im zameranie Operačného programu Životné prostredie (OPŽP) a poskytli záujemcom propagačné a informačné materiály o operačnom programe. Poskytnuté informácie boli zamerané aj na jednotlivé operačné ciele OPŽP, harmonogram výziev ako aj na implementáciu projektov OPŽP. Konzultujúci sa informovali aj o pripravovaných podujatiach a možnosti konzultácií projektových zámerov v kanceláriách REPIS.

fotogaléria 

dátum: 31.5.2013

Dňa 24.5.2013 Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo VÝZVU k prioritnej osi
1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd s kódom OPŽP-PO1-13-1 pre operačný cieľ
1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ

dátum: 24.5.2013

Dňa 24.5.2013 Ministerstvo životného prostredia SR vydalo usmernenia:
Usmernenie k výzve s kódom OPŽP-PO3-13-2 (3.1: Ochrana ovzdušia) a
Usmernenie k výzve s kódom OPŽP-PO3-13-3 (3.2: Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie)

dátum: 24.5.2013

Operačný program Životné prostredie na výstave BB BAU 2013 v Banskej Bystrici, 9. - 11. mája 2013
viac informácií 

dátum: 6.5.2013

Dňa 29.4.2013 Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo VÝZVU k prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo
OPŽP-PO4-13-1 pre operačný cieľ
4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie.

dátum: 29.4.2013

Kancelárie REPIS v spolupráci s Regionálnymi kanceláriami Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity si Vás dovoľujú pozvať na informačné semináre k aktuálnej výzve vyhlásenej v rámci Prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo:
Operačný cieľ 4.1: Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
Operačný cieľ 4.2: Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu ( kód výzvy: OPŽP-PO4-13-2-LSKxP )

13.5.2013 v Rimavskej Sobote
14.5.2013 v Prešove
15.5.2013 v Nitre

viac informácií         prezentácie

dátum: 25.4.2013

Dňa 18.4.2013 Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo VÝZVU k prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo
OPŽP-PO4-13-2-LSKxP pre operačné ciele:
4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a
4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov

s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu.

dátum: 19.4.2013

Prezentácia Operačného programu Životné prostredie na výstave CONECO a RACIOENERGIA 2013

V dňoch od 9. – 13. apríla 2013 sa v Bratislave na výstavisku INCHEBA EXPO uskutočnil 34. medzinárodný veľtrh stavebníctva CONECO. Na výstave mala zastúpenie aj Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) prostredníctvom siete Regionálnych environmentálnych poradenských a informačných stredísk (REPIS). Pracovníci kancelárií REPIS na výstave priblížili širokej verejnosti zameranie Operačného programu Životné prostredie formou individuálnych konzultácií a poskytli záujemcom propagačné a informačné materiály. Informačný stánok mohli navštíviť aj návštevníci výstavy s konkrétnymi projektovými zámermi z oblasti životného prostredia a prítomní pracovníci REPIS boli pripravení poskytovať konzultácie k týmto zámerom. Počas výstavy navštívilo stánok a skonzultovalo svoje otázky 171 návštevníkov, ktorým bolo zodpovedané na 180 okruhov otázok. Z tohto počtu bolo 53 konzultácií týkajúcich sa všeobecných informácií o štrukturálnych fondoch, možnostiach Operačného programu Životné prostredie, implementácii projektov OPŽP, harmonograme výziev a jeho aktualizácii, ako aj o pripravovaných podujatiach a možnosti konzultácií projektových zámerov v kanceláriách REPIS. 127 konzultácií bolo venovaných jednotlivým operačným cieľom OP Životné prostredie. Najväčší záujem bol o oblasť ochrany ovzdušia - Prioritná os č. 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, pod ktorú spadajú Operačné ciele č. 3.1 Ochrana ovzdušia a č. 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane obnoviteľných zdrojov energie. Otázky smerovali najmä k možnostiam využitia obnoviteľných zdrojov energie ako je biomasa, solárna energia a nákupu čistiacej techniky. Veľký záujem bol aj o informácie z Prioritnej osi č. 4 Odpadové hospodárstvo, z Operačného cieľa č. 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov, konkrétne k možnostiam energetického zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu.

fotogaléria 

dátum: 16.4.2013

Operačný program Životné prostredie na výstave CONECO v Bratislave, 9. - 13. apríla 2013
viac informácií 

dátum: 25.3.2013

Kancelárie REPIS si Vás dovoľujú pozvať na informačné semináre k aktuálnym výzvam vyhláseným v rámci
Prioritnej osi 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy:
Operačný cieľ 3.1: Ochrana ovzdušia ( kód výzvy: OPŽP-PO3-13-2 )
Operačný cieľ 3.2: Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných
                              zdrojov energie
( kód výzvy: OPŽP-PO3-13-3 )
25.3.2013 v Nitre
26.3.2013 v Žiline
27.3.2013 v Prešove

viac informácií         prezentácie

dátum: 14.3.2013

Dňa 25.2.2013 Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo VÝZVU: OPŽP-PO3-13-3 k operačnému cieľu
3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie.

dátum: 26.2.2013

Dňa 25.2.2013 Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo VÝZVU: OPŽP-PO3-13-2 k operačnému cieľu
3.1 Ochrana ovzdušia.

dátum: 26.2.2013

ŠKOLENIE pre prijímateľov pomoci z OP ŽP
4.3.2013 - Nitra
5.3.2013 - Banská Bystrica
6.3.2013 - Košice

viac informácií

dátum: 20.2.2013

Dňa 25.1.2013 Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo VÝZVU k prioritnej osi 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy OPŽP-PO3-13-1 pre operačné ciele:
3.1 Ochrana ovzdušia a 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie

dátum: 28.1.2013

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie (OP ŽP) v spolupráci so zástupcami Regionálnych environmentálnych poradenských a informačných stredísk (REPIS) Slovenskej agentúry životného prostredia zorganizovalo dňa 19. decembra 2012 v priestoroch Hotela LUX v Banskej Bystrici Výročnú konferenciu s názvom „Operačný program Životné prostredie a výsledky jeho realizácie v roku 2012“.

Konferencia okrem zhodnotenia stavu implementácie prostriedkov OP ŽP otvorila priestor aj na predstavenie výsledkov
OP ŽP v podobe príkladov zrealizovaných projektov v oblasti podpory zlepšovania stavu životného prostredia na Slovensku. Na konferencii sa zišli účastníci z radov odbornej verejnosti pracujúci vo sfére ochrany a obnovy životného prostredia a krajiny, najmä z orgánov regionálnej a miestnej samosprávy, regionálnych environmentálnych poradenských a informačných stredísk a z radov prijímateľov.


fotogaléria      viac informácií
dátum: 20.12.2012

Dňa 15.12.2012 Ministerstvo životného prostredia SR uverejnilo
harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom OPŽP pre rok 2013.

dátum: 17.12.2012

VÝROČNÁ KONFERENCIA "Operačný program Životné prostredie a výsledky jeho realizácie v roku 2012"
19.12.2012, Hotel Lux, Banská Bystrica

viac informácií 
dátum: 7.12.2012

Dňa 30.11.2012 Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo VÝZVU: OPŽP-PO4-12-1 k operačnému cieľu
4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania.

dátum: 30.11.2012

Dňa 30.11.2012 Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo VÝZVU: OPŽP-PO5-12-1 k operačnému cieľu
5.1 Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhu a biotopov.

dátum: 30.11.2012

Dňa 31.10.2012 Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo VÝZVU: OPŽP-PO7-12-1 k prioritnej osi
7 Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému

dátum: 2.11.2012

Dňa 29.10.2012 Ministerstvo životného prostredia SR uverejnilo aktualizovaný
harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom OPŽP pre rok 2012 (aktualizácia č. 1)

dátum: 31.10.2012

Informačno-konzultačný deň venovaný problematike životného prostredia, zameraný na možnosti financovania environmentálnych projektov z:
- Operačného programu Životné prostredie
- Environmentálneho fondu
- Ekofondu
- Programu obnovy dediny
26.10.2012 v Mošovciach

viac informácií 
dátum: 24.10.2012

Informačno-konzultačný deň zameraný na možnosti financovania environmentálnych projektov z Operačného programu Životné prostredie a Environmentálneho fondu
28.9.2012 v Žiline

viac informácií 
dátum: 21.9.2012

Operačný program Životné prostredie na výstave AGROKOMPLEX v Nitre, 23.-26.8.2012.
Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR Vás pozývajú na návštevu výstavného stánku Operačného programu Životné prostredie.
23.-26.8.2012 v Nitre

viac informácií 
dátum: 20.8.2012

Informačno-konzultačný deň REPIS na tému: "Prioritná os č. 3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy"
19.7.2012 v Košiciach

viac informácií 
dátum: 16.7.2012

Informačno-konzultačný deň REPIS na tému: "Prioritná os č. 3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy"
21.6.2012 v Rimavskej Sobote

viac informácií 
dátum: 13.6.2012

Dňa 16.5.2012 vydalo MŽP SR Usmernenie č. 1 - informáciu o pozastavení a predĺžení výzvy a s tým súvisiacej oprave textu výzvy OPŽP-PO1-12-1. Cieľom Usmernenia č. 1 je pozastaviť túto výzvu na predkladanie žiadostí o NFP a predĺžiť termín uzavretia výzvy do 29.6.2012 v nadväznosti na úpravu znenia vysvetliviek k povinnej prílohe č. 21 a úpravy znenia oprávnených výdavkov.

dátum: 17.5.2012

Regionálny informačný seminár OP ŽP na tému: "Prioritná os č. 3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy"
17.5.2012 v Nitre

viac informácií 
dátum: 27.4.2012

Konzultačný deň k projektom pripravovaným v rámci výzvy: OPŽP–P02–11–1 - Ochrana pred povodňami
na ktorom budete mať možnosť individuálne prekonzultovať prípadné nejasnosti pri dopĺňaní ŽoNFP po vykonaní formálnej kontroly na MŽP SR.
4.4.2012 v Žiline

viac informácií 
dátum: 2.4.2012

Informačno-konzultačný deň určený pre obce schválených LSKxP, ktoré pripravujú projektový zámer v rámci
Výzvy na predkladanie žiadostí na doplnenie projektových zámerov z OP ŽP
3.4.2012 v Košiciach

viac informácií 
dátum: 30.3.2012

Informačno-konzultačný deň určený pre obce schválených LSKxP, ktoré pripravujú projektový zámer v rámci
Výzvy na predkladanie žiadostí na doplnenie projektových zámerov z OP ŽP
2.4.2012 v Rimavskej Sobote

viac informácií 
dátum: 26.3.2012

Konferencia s medzinárodnou účasťou: "Životné prostredie - problémy a možnosti riešenia"
19.-21.3.2012 v Starej Lesnej

viac informácií 
dátum: 14.3.2012

Informačno-konzultačný deň k aktuálnej výzve OPŽP-PO4-11-5 "Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom
priaznivým pre životné prostredie"
15.3.2012 v Žiline

viac informácií 
dátum: 9.3.2012

Workshop k projektovým zámerom pripravovaných v rámci aktuálnej výzvy OPŽP-P04-11-4LSKxP
Prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu
13.3.2012 v Banskej Bystrici

viac informácií 
dátum: 1.3.2012

Dňa 29.2.2012 Úrad vlády SR uverejnil VÝZVU na predkladanie Žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP
viac informácií

dátum: 1.3.2012

Dňa 14.2.2012 bola vyhlásená VÝZVA k prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd OPŽP-PO1-12-1
Operačný cieľ 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd

dátum: 14.2.2012

Informačno-konzultačný deň k aktuálnej výzve OPŽP-PO4-11-5 "Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom
priaznivým pre životné prostredie"
15.2.2012 v Žiline

viac informácií 
dátum: 10.2.2012

Regionálny seminár k aktuálnej výzve OPŽP-PO4-11-5 "Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom
priaznivým pre životné prostredie"
9.2.2012 v Trnave

viac informácií 
dátum: 31.1.2012

Informačno-konzultačný deň k aktuálnym výzvam:
OPŽP – P04 – 11 – 4 - LSKxP - Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a zhodnocovania odpadov
OPŽP – P04 – 11 – 5 - Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie
26.1.2012 v Prešove

viac informácií 
dátum: 12.1.2012

Informačno-konzultačný deň k aktuálnym výzvam:
OPŽP – P04 – 11 – 4 - LSKxP - Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a zhodnocovania odpadov
OPŽP – P04 – 11 – 5 - Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie
25.1.2012 v Košiciach

viac informácií 
dátum: 11.1.2012

Workshop k projektovým zámerom pripravovaných v rámci aktuálnych výziev:
OPŽP – P02 – 11 – 1 - Ochrana pred povodňami
OPŽP – P04 – 11 – 5 - Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie
16.1.2012 v Žiline

viac informácií 
dátum: 11.1.2012

Regionálny seminár k aktuálnej výzve OPŽP-PO4-11-4-LSKxP v oblasti odpadového hospodárstva pre schválené
Lokálne stratégie komplexného prístupu
25.1.2012 v Rimavskej Sobote

viac informácií 
dátum: 9.1.2012

Regionálny seminár k aktuálnej výzve OPŽP-PO4-11-4-LSKxP v oblasti odpadového hospodárstva pre schválené
Lokálne stratégie komplexného prístupu
17.1.2012 v Poprade

viac informácií 
dátum: 9.1.2012

Dňa 23.12.2011 bola vyhlásená VÝZVA k prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo OPŽP-PO4-11-5 pre operačný cieľ
4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie

dátum: 23.12.2011

Dňa 22.12.2011 bola vyhlásená VÝZVA k prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo OPŽP-PO4-11-4-LSKxP pre operačné ciele: 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu

dátum: 22.12.2011

Regionálny seminár na tému: "Aktuálna výzva OP ŽP v oblasti protipovodňovej ochrany"
16.12.2011 v Trnave

viac informácií 
dátum: 12.12.2011

Workshop k projektom pripravovaným v rámci aktuálnej výzvy v oblasti protipovodňových aktivít pre
Prioritnú os 2. OCHRANA PRED POVODŇAMI
13.12.2011 v Žiline

viac informácií 
dátum: 6.12.2011

Regionálny seminár na tému: "Aktuálna výzva OP ŽP v oblasti protipovodňovej ochrany"
23.11.2011 v Trnave

viac informácií 
dátum: 15.11.2011

Výročná konferencia "Operačný program Životné prostredie a výsledky jeho realizácie v roku 2011"
29.11.2011 v Bratislave

viac informácií 
dátum: 7.11.2011

Dňa 4.11.2011 bola vyhlásená VÝZVA k prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo OPŽP-PO4-11-2
Operačný cieľ 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania

dátum: 7.11.2011

Regionálny seminár na tému: "Ochrana pred povodňami"
15.11.2011 v Prievidzi

viac informácií 
dátum: 7.11.2011

Regionálny seminár "Aktuálna výzva OP ŽP v oblasti protipovodňovej ochrany"
9.11.2011 v Revúcej

viac informácií 
dátum: 2.11.2011

Seminár "Vybrané operačné programy a vplyvy integrovaného informačného systému (ERP) na technológiu výroby."
9.11.2011 v Trenčíne

viac informácií 
dátum: 2.11.2011

Regionálny seminár "Aktuálna výzva OP ŽP v oblasti protipovodňovej ochrany"
8.11.2011 v Rimavskej Sobote

viac informácií 
dátum: 28.10.2011

Workshop k projektovým zámerom pripravovaných v rámci aktuálnej výzvy OPŽP – P04 – 11 – 3
4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
4.2 Podpora aktivít v oblasti zhodnocovania odpadov
7.11.2011 v Žiline

viac informácií 
dátum: 28.10.2011

Regionálny seminár: "Aktuálna výzva pre Prioritnú os 2 Ochrana pred povodňami OPŽP-PO2-11-1"
8.11.2011 a 10.11.2011 v Nitre

viac informácií 
dátum: 24.10.2011

Informačno-konzultačný deň k aktuálnym výzvam v rámci OPŽP.
27.10.2011 a 3.11.2011 v Košiciach

viac informácií 
dátum: 13.10.2011

Regionálny informačno-konzultačný deň pripravovaný v rámci aktuálnej výzvy
OPŽP–P02–11–1 - Ochrana pred povodňami
26.10.2011 v Poprade

viac informácií 
dátum: 13.10.2011

Regionálny informačno-konzultačný deň k projektovým zámerom pripravovaným v rámci OPŽP.
20.10.2011 v Dolnom Kubíne

viac informácií 
dátum: 12.10.2011

Informačno-konzultačný deň pripravovaný v rámci aktuálnych výziev:
OPŽP–P02–11–1 - Ochrana pred povodňami
OPŽP–P04–11–3 - Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, Podpora aktivít v oblasti zhodnocovania odpadov,
25.10.2011 v B. Bystrici

viac informácií 
dátum: 11.10.2011

V dňoch 16.10.2011 a 17.10.2011 bude do produktívnej prevádzky uverejnená verzia 2.15 ITMS. V týchto termínoch nebude verejná časť ITMS (portál ITMS) dostupná pre užívateľov. Uvoľnenie verzie 2.15 ITMS do prevádzky ovplyvní otvorené, rozpracované formuláre na portáli ITMS.
viac informácií

dátum: 10.10.2011

Informačno-konzultačný deň k projektovým zámerom pripravovaným v rámci aktuálnych výziev:
OPŽP–P02–11–1 - Ochrana pred povodňami
OPŽP–P04–11–3 - Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, Podpora aktivít v oblasti zhodnocovania odpadov,
13.10.2011 v Žiline

viac informácií 
dátum: 7.10.2011

Dňa 3.10.2011 bola vyhlásená VÝZVA k prioritnej osi
2 Ochrana pred povodňami OPŽP-PO2-11-1

dátum: 4.10.2011

Dňa 20.9.2011 vydalo MŽP SR Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo, kód výzvy OPŽP-PO4-11-3. Cieľom Usmernenia č. 1 je upraviť termín uzavretia predmetnej výzvy z 23. septembra 2011 na 11. november 2011.

dátum: 23.9.2011

PRIPRAVOVANÉ PODUJATIA REPIS K AKTUÁLNEJ VÝZVE V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

27.6.2011 Banská Bystrica    POZVÁNKA   Prezentácie
27. a 30.6.2011 Žilina            POZVÁNKA
29.6.2011 Prievidza              POZVÁNKA
30.6.2011 Poprad                  POZVÁNKA
30.6.2011 Košice                   POZVÁNKA
1.7.2011 Košice                     POZVÁNKA
1.7.2011 Poprad                    POZVÁNKA
12.7.2011 Čadca                    POZVÁNKA
13.7.2011 Košice                   POZVÁNKA
13.7.2011 Nitra                      POZVÁNKA
14.7.2011 Revúca                  POZVÁNKA
14.7.2011 Skalica                  POZVÁNKA
18.7.2011 Trnava                   POZVÁNKA
19.7.2011 Rimavská Sobota  POZVÁNKA
20.7.2011 Nitra                      POZVÁNKA
20.7.2011 Košice                   POZVÁNKA
20.7.2011 Dolný Kubín          POZVÁNKA
21. a 22.7.2011 Prešov          POZVÁNKA
26.7.2011 Nitra                      POZVÁNKA
26.7.2011 Poprad                  POZVÁNKA
26.7.2011 Bytča                     POZVÁNKA
27.7.2011 Trenčín                  POZVÁNKA
27.7.2011 Ovčiarsko              POZVÁNKA
28.7.2011 Rajecké Teplice    POZVÁNKA
3.8.2011 Nitra                        POZVÁNKA
3.8.2011 Necpaly                   POZVÁNKA
9.8.2011 Nitra                        POZVÁNKA
19.8.2011 Rimavská Sobota  POZVÁNKA
12. a 20.9.2011 Žilina            POZVÁNKA
13.9.2011 Dolný Kubín          POZVÁNKA

Regionálny informačný seminár "Aktuálna výzva v rámci OP Životné prostredie: OPŽP-PO4-11-3"
16.8.2011 v Trenčíne a 18.8.2011 v Ružomberku

viac informácií 
dátum: 21.7.2011

Regionálny informačný seminár "Aktuálna výzva: Operačný program Životné prostredie- OPŽP-PO4-11-3"
12.7.2011 v Trnave

viac informácií 
dátum: 23.6.2011

Dňa 20.6.2011 bola vyhlásená VÝZVA k prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo
Operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a 4.1 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov  OPZP–PO4-11-3

dátum: 20.6.2011

Regionálny konzultačný deň k projektom pripravovaným v rámci Operačného programu Životné prostredie
22.6.2011 v Liptovskom Mikuláši

viac informácií 
dátum: 14.6.2011

Regionálny informačný seminár " Nové výzvy pre MSP v rámci Operačného programu Životné prostredie"
16.6.2011 v Žiline

viac informácií 
dátum: 3.6.2011

Regionálny seminár „Ako si poradiť so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok v rámci OPŽP“
2.6.2011 v Košiciach

viac informácií 
dátum: 17.5.2011

Regionálny seminár „Ako si poradiť so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok v rámci OPŽP“
31.5.2011 v Košiciach

viac informácií 
dátum: 12.5.2011

Operačný program Životné prostredie na výstave PRO EKO v B. Bystrici, 3.-6.5.2011

POZVÁNKA
dátum: 28.4.2011

Informačný seminár zameraný na implementáciu projektu v rámci Operačného programu Životné prostredie 19.4.2011 v Košiciach

viac informácií 
dátum: 12.4.2011

Regionálny konzultačný deň k projektovým zámerom pripravovaným v rámci Operačného programu Životné prostredie 28.3.2011 v Necpaloch

viac informácií 
dátum: 22.3.2011

Regionálny konzultačný deň k projektovým zámerom pripravovaným v rámci Operačného programu Životné prostredie 17.3.2011 v Dolnom Kubíne

viac informácií 
dátum: 11.3.2011

Seminár k aktuálnym témam  v rámci Operačného programu Životné prostredie v Plešivci 9.3.2011

viac informácií 
dátum: 7.3.2011

MŽP SR ako RO pre OPŽP vydalo Rozhodnutie o zrušení výzvy.

viac informácií 
dátum: 28.2.2011

Regionálny seminár k aktuálnej výzve prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo v Košiciach 10.3.2011

viac informácií 
dátum: 24.2.2011

REGIONÁLNY SEMINÁR k aktuálnym výzvam v Trenčíne 3.3.2011

viac informácií 
dátum: 21.2.2011

Informačno-konzultačný deň k aktuálnym výzvam v Skalici 25.2.2011

viac informácií 
dátum: 21.2.2011

Seminár  -  Nové výzvy v rámci Operačného programu Životné prostredie v Banskej Bystrici 22.2.2011

viac informácií 
dátum: 17.2.2011

Seminár k aktuálnym témam  v rámci Operačného programu Životné prostredie v Dolnom Kubíne 24.2.2011

viac informácií 
dátum: 17.2.2011

Regionálny  informačno - konzultačný deň k aktuálnym výzvam v rámci Operačného programu Životné prostredie 23.2.2011 v Poprade - Spišskej Sobote.

viac informácií 
dátum: 17.2.2011

Regionálny seminár k aktuálnej výzve prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo v Rimavskej Sobote 24.2.2011

viac informácií 
dátum: 17.2.2011

Regionálny seminár k aktuálnej výzve prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo v Nitre  24.2.2011

viac informácií 
dátum: 8.2.2011

Regionálny seminár k aktuálnej výzve prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo v Nitre  16.2.2011

viac informácií 
dátum: 8.2.2011

Regionálny seminár k aktuálnym výzvam  v rámci Operačného programu Životné prostredie v Revúcej 10.2.2011

viac informácií 
dátum: 8.2.2011

Seminár k aktuálnym témam  v rámci Operačného programu Životné prostredie v Čadci 1.2.2011

viac informácií 
dátum: 26.1.2011

Informačno-konzultačný deň k aktuálnym výzvam v Skalici 2.2.2011

viac informácií 
dátum: 21.1.2011

Regionálny seminár k aktuálnej výzve "VODOVODY A KANALIZÁCIE" v Nitre 27.1.2011

viac informácií 
dátum: 21.1.2011

REPIS. Prievidza Vás pozýva na prezentáciu pre MSP

viac informácií 
dátum: 18.1.2011

Regionálny konzultačný deň k projektovým zámerom pripravovaným v rámci Operačného programu Životné prostredie v Dolnom Kubíne 20.1.2011

viac informácií 
dátum: 14.1.2011

Informačno-konzultačný deň k aktuálnej výzve "VODOVODY A KANALIZÁCIE" v Košiciach 1.2.2011

viac informácií 
dátum: 12.1.2011

Regionálny seminár k aktuálnej výzve "VODOVODY A KANALIZÁCIE" v Rimavskej Sobote 27.1.2011

viac informácií 
dátum: 12.1.2011

Regionálny seminár k aktuálnej výzve "VODOVODY A KANALIZÁCIE" v Nitre 18.1.2011

viac informácií 
dátum: 12.1.2011

Informačno-konzultačný deň k aktuálnym výzvam v Košiciach 27.1.2011

viac informácií 
dátum: 10.1.2011

Regionálny konzultačný deň v Dolnom Kubíne 14.12.2010

viac informácií 
dátum: 7.12.2010

Regionálny seminár "Revízia OPŽP 2010 a aktuálna výzva-Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd", v Rimavskej Sobote 16.12.2010

viac informácií 
dátum: 7.12.2010

AKTUÁLNA VÝZVA "Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd"

viac informácií 
dátum: 7.12.2010

Seminár "Revízia Operačného programu Životné prostredie v r. 2010 v nadväznosti na dodatočné zvýšenie alokácie na podporu ochrany pred povodňami", v Košiciach 25.11.2010

viac informácií 
dátum: 22.11.2010

Regionálny informačný seminár„ Možnosti a pravidlá podávania žiadostí o nenávratné finančné prostriedky v rámci Operačného programu Životné prostredie“ v Nitre 22.11.2010

viac informácií 
dátum: 10.11.2010

 

 

Všetky informácie na portáli, ako aj pri konzultáciách sú poskytované pre všetkých záujemcov BEZPLATNE!
Odpovede poskytnuté žiadateľovi telefonicky ústnou formou nemožno považovať za záväzné!

 

> Archív aktualít

www.enviro.gov.sk | www.sazp.sk | www.enviroportal.sk | europa.eu